സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 12 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 12 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു. സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ  വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധന ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ  ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഗുണനിലാരം ഇല്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്ന് ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്തു നിരോധിച്ചതായി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപ്രതികളും അവ തിരികെ വിതരണകാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണം. 

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, ഉല്പാദിപ്പിച്ച തീയതി, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ:

1)     Aspirin Gastro Resistant Tablets IP 150 mg - Unicure India Ltd C-21, 22 & 23, Sector 3, Noida, District Gautam Budh Nagar, (UP) -201301 - APET934 - 02/2022 - 01/2024.

2)    Paracetamol Tablets IP 500mg        - GENO Pharmaceuticals Pvt. Ltd., KIADB, Honaga, Balagavi- 591113 - PP132043 - 05/2022 - 04/2026.

3)    Paracetamol Tablets IP ( Paraband -500) -   Danish Health Care (P) Ltd., 76/27-28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain - 456 010        - PDN23006 -  01/2023 - 12/2024.

4)    Tramadol Hydrochloride & Acetaminophen Tablets USP (ERADOL-P)        - Jineka Healthcare Pvt. Ltd,15, Sec- 6B, IIE, Ranipur, Haridwar-249 403-(U K)       - JT-2304286 - 04/2023 -03/2025.

5)    Clopidogrel & Aspirin Capsules (75 Mg/150 mg) - Mascot Health Series Pvt. Ltd, PIot No: 79.80. Sector-6A. llE. Sidcul. Haridwar-249403  - MC221205 - 12/2022 - 11/2024.

6)    Sevelamer Carbonate Tablets 400mg (Selamer-400) - Mascot Health Series Pvt. Ltd,Plot No.79,80.Sec-6A, IIE, SIDCUL, Haridwar-249 403. Utharakhand - MT226124B - 12/2022 - 11/2024.

7)    Pantoprazole Gastro - Resistant Tablets I.P 40 mg (Pantop 40) - Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd, Plot Nos: 2040-46, N H 10, Bhagey Khola, P O Majhitar , East Sikkim -737136 - SPB230255 - 02/2023 - 07/2025.

8)    Levocetirizine Hydrochloride and Montelukast Sodium Tablets I.P (UVNIL MONT) -        Ravenbhel Healthcare Pvt Ltd.,16-17, EPIP, SIDCO, Kartholi, Bari Brahmana, Jammu-181133 - 249222004 - 09/2022 - 08/2024.

9)    Methylprednisolone Tablets IP, Coelone-8 - Vapi Care Pharma Pvt. Ltd, Plot No. 225/3, GIDC, Near Morarji Circle, Vapi - 396195,Gujarat, India - VGT 220187 - 12/2022 - 11/2024.

10)  Montelukast Sodium and Levocetirizine HCI IP Tablets  (LEEVAZ-M) - Areete Life Science Pvt. Ltd, Plot No.5, Sri Sapthagiri Gardens, Kayarambedu, Guduvanchery-603202        - AT204G22 - 07/2022 - 06/2024.

11)   Ibuprofen and Paracetamol Tablets IP (ALKEMFLAM) - Shiva Biogenetic Laboratories Pvt. Ltd, Village Manpura, Baddi, Dist.Solan(H.P) - 174101     - MT23004SL - 02/2023 - 01/2026.

12)  Cilnidipine Tablets I.P 20mg - Unimarck Health Care Ltd, Plot No. 24,25,37, Sector 6A, SIDCUL, Haridwar - 249 403 , (Uttarakhand) -     UGT22283 - 02/2022 - 01/2024.