സംസ്ഥാനത്ത് പാരസെറ്റമോൾ ഉൾപ്പടെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 20 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പാരസെറ്റമോൾ ഉൾപ്പടെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 20 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.

 

 ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. 

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ:

Paracetamol Tablets IP 500mg:  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, PP132013, 01/2026 

Paracetamol Tablets IP 500mg:  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, PP132078, 06/2026 

BRIDE-625 (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets IP): M/s. Brit Lifescience, (A GMP Certified Company ) Sainwala, Kaula Wala Bhood Road, Kala Amb, Distt, Sirmour (HP) – 173 030, BLT-B22099 

Piroxicam Capsules IP (20mg): M/s.Centurion Remedies Pvt. Ltd, G/5, & G/6, Industrial Estate, Gorwa, Vadodara – 390016, CP-1320002, 12/2023 Calcium and Vitamin D3 Tablets IP – CIRETA: M/s. Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd, Plot No 26A, 27-30, Sector -8A, I.I.E, SIDCUL, Ranipur, Haridwar – 249403, Uttarakhand, PKNEN19, 04/2024 

Hydroxychloroquine Tablets IP 200mg: M/s. Unicure India Ltd, C-21,22 & 23, Sector -3, Noida, Distt. Gautham, Budh Nagar, (U.P) – 201 301, AXT902, 07/2024  

Paracetamol Tablets IP 500mg:  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132050, 05/2026 

Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132062, 05/2026 

Calcium Citrate Malate & Vitamin D3 Tablets AGNACAL: M/s. Immuna Life Sciences V.P.O Behral, Tehsil – Paonta Sahib, Distt. Sirmour (H.P) – 173025, IT-130, 08/2024 

DYSLONE-6 TABLETS: Decan Health Care Pvt. Ltd, P.No 133, Sec-3, Sidcul I.I.E, Pantanagar, U.S Nagar – 263 153, DT-22136, 09/2024 

VILDAJAJ – 50, Vildagliptin Talbets IP 50 mg: Bajaj Healthcare Ltd, R.S No.1818, Manjusar – Savlird, At & Post – Manjusar, Tal, Savli, Gujrat, India, VLD09H22, 07/2024 

Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132077, 06/2026 

Prednisolone Tablets I.P, 10mg: Omega Pharma, Khasra No. 482, Village, Saliyar, Roorkee, Distt. Haridwar – 247667, Uttarakhand, GT1376, 08/2024 

Glimepiride Tablets IP, Gligem-1, Agron Remedies Pvt. Ltd, Sarverkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand – 244713, LLL-05, 09/2024, Paracetamol Tablets IP 500mg:  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132076, 06/2026 

Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132035, 02/2026 

Nicorandil Tablets IP 5mg (Nicowell-5): Plena Remedies, Plot No.17, Industrial Area(Himuda), Bhatolikalan, Baddi, Dist. Solan, Himachal Pradesh, PNT8458B, 08/2024 

Frusemide & Spironolactone Tablets: Zee laboratories Ltd, Behind 47, Industrial Area, Paonta Sahib – 173 205, Z22-377, 02/2024 

Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132028, 02/2026  

Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132061, 05/2026.