കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 28 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.


കോട്ടയം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 28 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 26 പേരുടെ അറസ്റ്റും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്നലെ ജില്ലയിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് 184 വാഹനങ്ങളാണ്.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്.