സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 14 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 14 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു. സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.  ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.  

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

1. SCRIBNIL-25, Pregabalin Capsules IP 25 mg, M/s. Sai Healthcare, Village Khera-Nihla, Tehsil, Nalagarh, Distt. Solan, (H.P) - 174 101, SH23JC078, 09/2025.

2. Bimatoprost Ophthalmic Solution 0.03%w/vl,         M/s. Protech Teleinks, Mouza Ogli, Suketi Road, Kala Amb, Distt. Sirmour - 173 030 (H.P)   OP442301A, 12/2024.

3. Paracetamol Tablets IP, Para Strong, M/s. Laborate Pharmaceuticals India Ltd., (Unit - II), 31, Rajban Road, Nariwala, Paonta Sahib, H.P, NPST-005,      10/2026.

4. Raap-20 (Rabeprazole Sodium Gastro Resistant Tablets IP 20mg),   M/s. Renowed Life Science, HACCP, Plot NO. 12, Sector-6B, SIDCUL, Haridwar, UA-249 403, RT630723,        06/2025.

5. Amoclav-625 (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets IP), M/s. Park Pharmaceuticals, Vill. Kalujhanda, Near Nanakpur, The. Baddi, Distt. Solan, H.P -174 103, AMP-101, 09/2024.

6. Telmisartan & Chlorthalidone Tablets (TELMILIX-CT 6.25 Tablets), M/s. Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411,  Village Tipra P.O., Barotiwala, Tehsil Baddi, Solan, H.P, PT- 31902, 06/2025.

7. Amlodipine and Atenolol Tablets IP,  (Defidin A)   M/s. Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd., Plot No. 26A, 27-30, Sector-8A, IIE, SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249 403, Uttarakhand        , 003D23AW, 03/2025.

8. Methyl Prednisolone Tablets IP 4mg, (Zencort-M4)  M/s. Zenon Life Sciences Private Limited, Survey No. 343/p, Bavia Sanand Highway, Modasar, Ahmedabad - 382 220, Gujarat-India ZT23390A, 07/2025.

9. Pantoprazole Gastro-Resistant Tablets IP (PPCURE-40),      M/s. ASPO Pharmacueticals LLP, Plot No. 10, HIMUDA, Industrial Area, Phase-IV, Bhatoli Kalan, Baddi, Distt. Solan, (H.P) - 173 205    AT23-1158, 10/2025.

10. Fexofenadine Hydrochloride Tablets IP 120mg (Conifexa-120)       M/s. Saphnix Life Sciences, Village-Barotiwala Paonta Sahib, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh-173 205 WT680B, 05/2025.

11. Diclofenac Gastro-Resistance Tablets IP 50mg        M/s. Agio Pharmaceuticals Ltd., T-82, MIDC, Bhosan, Pune-411 026,  T22041 01/2025.

12. Pantoprazole Gastro-Resistant Tablets IP (Pantonis--40), M/s. Renowed Life Science, Plot No. 12, Sector-6B, SIDCUL, Haridwar-249 403, Uttarakhand      RT-900923, 08/2025.

13. Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets IP (Glirum-MF)     M/s. Skymap Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 'B-3, Dev Bhoomi industrial Estate Puhana Iqbalpur Road, Roorkee -247 667       SPA 230639, 02/2025.

14. Calcium Carbonate, Magnesium, Hydroxide, Zinc Gluconate and Vitamin D3 Suspension (Elacal Suspension)    M/s. Cian Healthcare Ltd., Kh. No. 248, Village Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, haridwar, Uttarakhand-247 661, AL22157, 10/2024.