അമ്പലപ്പുഴ അയ്യപ്പ ഭക്തസംഘത്തിന്റെ മണിമലക്കാവ് ആഴിപൂജ ഭക്തിസാന്ദ്രം.


മണിമല: അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മാതൃസ്ഥാനീയരായ അമ്പലപ്പുഴ ദേശക്കാർ സമൂഹ പെരിയോൻ എൻ ഗോപാകൃഷ്ണ പിള്ള സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ അയ്യപ്പ ഭക്തസംഘത്തിന്റെ മണിമലക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ ആഴിപൂജ ഭക്തിസാന്ദ്രം. നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് മണിമലക്കാവിൽ ആഴിപൂജയ്ക്കായി എത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച മണിമലക്കാവിൽ നിന്നും സംഘം ഏരുമേലിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എരുമേലി പേട്ടതുള്ളൽ നടക്കുക. പൂജിച്ച സ്വർണ്ണത്തിടമ്പ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി അലങ്കരിച്ച രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് ആണ് യാത്ര. മുന്നൂറിൽപ്പരം സ്വാമിമാണ് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് പത്തു നാൾ നീളുന്ന യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.