''വീട്ടുകാരെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിട നിൽക്കുന്നത്, ഇത് കോളേജ് അല്ല തടവറയാണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ട് ചേട്ടാ...'' അമൽ ജ്യോതി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരി


 ''വീട്ടുകാരെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിട നിൽക്കുന്നത്, ഇത് കോളേജ് അല്ല തടവറയാണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ട് ചേട്ടാ...'' അമൽ ജ്യോതി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ, വീഡിയോ.

വീഡിയോ കടപ്പാട്: സോഷ്യൽ മീഡിയ.