മസ്റ്ററിംഗ് അക്ഷയ വഴി മാത്രം!ഗുണഭോക്താക്കൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.


കോട്ടയം: 2022 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ-ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍ തുടർന്നും പെൻഷൻ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി മസ്റ്ററിങ് നടത്തണം. ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി ആധാർ കാർഡും പെൻഷൻ ഐ ഡി യുമായി നേരിട്ട് എത്തി ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ്.

 

 ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് ജീവൻ രേഖ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി മാത്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മറ്റ് ഏജൻസികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അക്ഷയ കോട്ടയം ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു. സർവീസ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായുള്ള ജീവൻ പ്രമാൺ ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നു എന്ന വ്യാജേന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും പണം വാങ്ങുന്നതായി പരാതികളുണ്ട്. 

ജീവൻ പ്രമാൺ മുഖേന മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താനാവില്ല. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി മസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി 30 രൂപയും ഹോം മസ്റ്ററിംഗ് 50 രൂപയും ഗുണഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് വഹിക്കണം. അനധികൃതമായി പണം വാങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.