സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് 'സേഫ് കോട്ടയം' പദ്ധതിയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് 'സേവ് കോട്ടയം' പദ്ധതിയുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ്.


കോട്ടയം: സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് 'സേഫ് കോട്ടയം'പദ്ധതിയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് 'സേവ് കോട്ടയം'പദ്ധതിയുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023- 24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ്. 123.92 കോടി രൂപ വരവും 119.92 കോടി രൂപ ചെലവും നാലുകോടി രൂപ മിച്ചവുമുള്ള ബജറ്റാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ശുഭേഷ് സുധാകരൻ അവതരിപ്പിച്ചത്.

 

 ജില്ലയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര വികസനത്തിനും പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:

ഠ സേവ് കോട്ടയം

ജില്ലയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പ്രളയം,  ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാർഷികമേഖലയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, കാർഷിക ഗവേഷണത്തിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠനത്തിനുമായി ജില്ലയിൽ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം.

ഠ സേഫ് കോട്ടയം

ജില്ലയിലെത്തുന്ന, ജില്ലയിലുള്ള  പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നിർഭയം തങ്ങുന്നതിന് കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ച്  ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും,  ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും നിർഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഷീ ഹോസ്റ്റൽ)

ഠ ലഹരിമുക്ത കോട്ടയം

പൊതുഇടങ്ങൾ, ആധുനിക വായനശാലകൾ, നൂതന കൃഷിയിടങ്ങൾ. തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ, വില്ലേജ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുവജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലഹരിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ .

ഠ സ്‌കിൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് സെന്റർ

യുവാക്കളെ സംരംഭകരാക്കാൻ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ്  കെ.പി. സുഗുണന്റെ പേരിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രം

ഠ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്

ജില്ലയുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പി.കെ. വാസുദേവൻ നായരുടെ പേരിൽ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്.

ഠ പൈതൃകം ഗ്രാമോത്സവം

കയർ, ഖാദി, നെയ്ത്ത്, മത്സ്യം, തനത് ഭക്ഷണരീതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ പരമ്പരാഗത ചെറുകിട തൊഴിൽ വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, വിപണനസാധ്യതകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി ''പൈതൃകം'' ഗ്രാമോത്സവം പദ്ധതി

ഠവിനോദസഞ്ചാരം

ഠ ഗ്രാമീണ ടൂറിസം

ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡിവി ഷനുകളിൽ ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പദ്ധതി.

ഠ തീർഥാടന ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ

ജില്ലയിലെ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും, തീർത്ഥാട

കർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ശബരിമല തീർഥാടന കവാ

ടമായ എരുമേലിയിലും, അൽഫോൺസാ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായ ഭരണങ്ങാനത്തും പിൽഗ്രിം ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ.

ഠഫ്‌ളയിംഗ് ഫെസ്റ്റ്

കോലാഹലമേട് വിനോദഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിൽ യുവജനക്ഷേമബോർഡുമായി ചേർന്ന് ഫ്‌ളയിംഗ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് അക്കാദമി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും.

ഠ റോപ്പ് ടൂറിസം

കോലാഹലമേട്, മുതുകോര, ഇളംകാട് തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ പ്രധാന സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി റോപ് വേ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാപഠനത്തിനായി ഫണ്ട്.

ഠ അരികെ

ജില്ലയെ വയോജന സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ലാബ്. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഡയാലിസിസ് സെന്റർ, വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സേവനത്തിനായി 'അരികെ' എന്ന പേരിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.

ഠ ബട്ടർഫ്‌ളൈസ്

അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ എത്തിച്ചേരാനും, അവരെ പൊതുഇടങ്ങളി ലേക്ക് ഇറക്കാനും കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയറുകൾ സാമൂഹികസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകും.

ഠ ജ്യോതിർഗമയ

കുട്ടികളിലെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള വായനശാലകൾക്ക് ലാപ്‌ടോപ്പ്, സ്‌ക്രീൻ, പ്രൊജക്ടർ, നവീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം.

ഠ കാമധേനു

മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനുമായി കോഴി വളർത്തൽ, ക്ഷീരോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കാമധേനു പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2023-24

വരവ് 123,92,35,104- രൂപ  

ചെലവ് 119,92,17,980  രൂപ

മിച്ചം: 4,00,17,124രൂപ

കൃഷി- 2,22,95,000 രൂപ

മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും 5,64,90,000 രൂപ

മത്സ്യബന്ധനം 19,95,000 രൂപ

വ്യവസായം (തൊഴിലുകൾ/പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം):  1,69,95000 രൂപ

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം/ജൈവവൈവിധ്യം: 1,37,65,000 രൂപ

വിദ്യാഭ്യാസം/കല/കായികം: 4,65,00,000 രൂപ

ആരോഗ്യം: 3,96,60,000 രൂപ

കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം: 15,26,35,500 രൂപ

പട്ടികജാതി ക്ഷേമം: 9,63,18,400 രൂപ

പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം: 63,16,800 രൂപ

ഭവനം: 8,12,26,000 രൂപ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം:107,50,000 രൂപ

വയോജനക്ഷേമം: 289,47,000 രൂപ

വനിത-ശിശുക്ഷേം:4,19,06,280 രൂപ

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം: 50,00,000 ൂപ

അഗതിക്ഷേമം:30,00,000 രൂപ

സദ്ഭരണം: 46,00,000 രൂപ

മറ്റ് പദ്ധതികൾക്കായി 4,00,000 രൂപ

വിനോദ സഞ്ചാരം: 10,00,000 രൂപ