സമയ നിയന്ത്രണം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 24 ടിപ്പർ ലോറികളെ ഗതാഗത സമയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.


കോട്ടയം: 24 ടിപ്പർ ലോറികളെ ഗതാഗത സമയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റുമാനൂർ- ചിങ്ങവനം പാതയിരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും മണ്ണു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി റെയിൽവേയ്ക്ക് അനുവദിച്ച 24 ടിപ്പർ ലോറികളെയാണ് ഗതാഗത സമയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ ജയശ്രീ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് വാഹനത്തിൽ പതിപ്പിക്കണമെന്നും സ്‌കൂൾ സമയത്ത് പരമാവധി വേഗത കുറച്ച് ഗതാഗതം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.