പതിമൂന്നു ലക്ഷം കടന്നു ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ.


കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വിതരണം പന്തിമൂന്നു ലക്ഷം കടന്നു. കോവാക്സീൻ, കോവീഷീൽഡ്‌ വാക്സിനുകളിലായി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് വരെ 1305998 ഡോസ് വാക്സിനുകൾ നൽകിയതായാണ് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരം.

907577 പേർക്ക് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ ആദ്യ ഡോസും 398421 പേർക്ക് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ 84 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വിതരണം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.