കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർ​ഗ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നയം മാറ്റിയില്ല, ഇന്ത്യയിൽ നാളെ മുതൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായേക


ഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർ​ഗ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നയം മാട്ടാഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നാളെ മുതൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായേക്കില്ല. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച 3 മാസ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

ഫേസ്‌ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ച പുതിയ ഐടി നിയമം ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഓടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. എല്ലാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാനും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുവാദം നൽകണം എന്നാണു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുതിയ ഐടി നിയമത്തിലുള്ളത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഐടി നിയമം അനുസരിക്കുകയും നിലപാട് മാറ്റുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാളെ മുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളായ വാട്ട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായേക്കില്ല.