വാകത്താനം സ്വദേശിയും നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ പി എം സക്കറിയ നാളെ വിരമിക്കും.


കോട്ടയം: കോട്ടയം വാകത്താനം സ്വദേശിയും നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ പാലക്കുളത്ത് പി എം സക്കറിയ നാളെ വിരമിക്കും.

35 വർഷത്തെ നാഗാലാൻഡ് സർക്കാരിന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നത്.