ശക്തമായ മഴ: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു.


കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിലും താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു.

 

 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അടിയന്തര സഹായത്തിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂം-0481 2565400, 2566300, 9446562236, 9188610017

താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ:

*കോട്ടയം -0481 2568007, 2565007

*മീനച്ചിൽ-048222 12325

*വൈക്കം -04829 231331

*കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -04828 202331

*ചങ്ങനാശേരി -04812 420037 

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ: