അമൃത മഹോത്സവം: കോട്ടയം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് ഖാദി മേഖലയിൽ 350 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.


കോട്ടയം: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അമൃത മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് 350 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പി.എം.ഇ.ജി.പി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതി എന്നിവ മുഖേന 300 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകും. ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് അര്‍ഹമായവയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി.

 

 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാങ്ക് വായ്പയും 35 ശതമാനം സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നെടുംകുന്നം, പാമ്പാടി, കിടങ്ങൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖാദി ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പുതിയതായി 50 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നൂൽപ്പ്, നെയ്ത്ത് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 83 പേർക്കു പുറമെയാണിത്. മണിമലയിലെ നൂൽപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യത ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ വർക്ക് ഷെഡ് നിർമിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദയനാപുരം, കാണക്കാരി, കടുത്തുരുത്തി, മുട്ടുചിറ, കാട്ടാമ്പാക്ക്, കിടങ്ങൂര്‍, അയര്‍ക്കുന്നം,ഭരണങ്ങാനം, വാഴൂര്‍, ചിറക്കടവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നെയ്ത്ത് മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള 29 യൂണിറ്റുകളില്‍ 325 പേരാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നൂലും ഖാദി തുണികളും തയ്യാറാക്കുന്ന ഇവരുടെ അധ്വാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ചർക്കകളുടെയും നെയ്ത് തറികളുടെയും ആധുനികവത്കരണവും ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ശുപാര്‍ശ ഖാദി കമ്മീഷന്‍റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖാദി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഇ. നാസർ പറഞ്ഞു.