എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, 99.47 ശതമാനം വിജയം, വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയായി പാലാ.


തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി/റ്റി എച്ച് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തവണ 99.47 ശതമാനമാണ് എസ് എസ് എൽ സി വിജയശതമാനം. കഴിഞ്ഞവർഷമിത് 98.82 ശതമാനമായിരുന്നു.

ആകെ 4,21,887 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയത് 1,21,318 പേരാണ്. വിജയശതമാനം എറ്റവും കൂടുതലുള്ള റവന്യൂ ജില്ല കണ്ണൂരാണ്- 99.85. വിജയശതമാനം കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലയാണ്- 99.97.

http://keralapareekshabhavan.in

https://sslcexam.kerala.gov.in 

www.results.kite.kerala.gov.in 

www.prd.kerala.gov.in 

www.result.kerala.gov.in 

examresults.kerala.gov.in 

http://results.kerala.nic.in 

www.sietkerala.gov.in

എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കും. എസ് എസ് എൽ സി (എച്ച്.ഐ) റിസൾട്ട്  http://sslchiexam.kerala.gov.in ലും റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ) റിസൾട്ട്  http:/thslchiexam.kerala.gov.in ലും ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. റിസൾട്ട്  http://thslcexam.kerala.gov.in ലും  എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. റിസൾട്ട്  http://ahslcexam.kerala.gov.in ലും ലഭ്യമാകും.